Vital Stats

Sex: Stallion

Height: 169cm

Age: 2012

Colour: Bay

Breeding: Baloubet du Rouet x Clinton x Come on

Baloutelli